top of page

IINKCUKACHA ZOQHAKAMSHELO

 • 0612702227

 • 0612702010

 • 0612702167

 • 0612702444

Ulawulo

 • Ukwamkelwa kwezigulane.

 • Ukwamkelwa kwangaphambili kwezigulane.

 • Ukuphatha iminxeba engenayo.

 • Ukufumana iintlawulo zesibhedlele.

 • Ukubonelela ngolwazi lweSibhedlele/ngezigulana.

 • Ukujongana nemibuzo yesibhedlele/yezigulane/ngeakhawunti.

 • Ukunceda izigulane/abaxumi ngesikhokelo.

  IIYURE ZOKUVULA

UMVULO - ULWESIHLANU 06:00 - 18:00 NGOMGQIBELO 06:00 - 18:00

NGESONTO 07:00 - 18:00 

Ukwamkelwa eWadini (esibhedlele)

 • Nceda uqinisekise ukuba zonke izinto ezixabisekileyo zishiywe ekhaya. Nangona kunjalo ireception inesefu yokugcina izinto zakho zexabiso.

 • Nceda uze nekhadi lakho lesazisi okanye ipasipoti kunye nekhadi loncedo lwezonyango.

 • Izigulane ezingaphantsi kweminyaka eyi-18 kufuneka zikhatshwe ngomnye wabazali okanye abagcini basemthethweni, ukuze basayine imvume yokusebenza, imbuyekezo, njl.

 • Abasebenzi abongikazi baya kukubonisa indlela yokusebenzisa unomathotholo, izibane, inkqubo yokukhathalela abongikazi, umabonakude, isifudumezi-moya kunye nomnxeba. Amakhadi eFlex-pa ayafumaneka kwindawo yolwamkelo kwiifowuni zakho zabucala.

 • Nceda uchaze naziphi na iziphene kwigumbi lakho kudade ophetheyo.

IMG_3336.JPG

Ukukhutshwa Esibhedlele

Unokukhululwa ngugqirha wakho kuphela emva kokuba ekubonile okanye enike imiyalelo yomnxeba kudade ophetheyo. Nceda usayine iFomu yakho yokuKhupha xa sele ufumene iyeza lokugoduka kwaye ungenise isiliphu sakho esityheli sokukhupha eReception xa uphuma esibhedlele.

Ukuba wawune-anaethesia ngosuku lokuphuma, nceda wenze amalungiselelo okuba kubekho umntu oza kukulanda.

Izigulana zabucala

A. UKWAMKELWA

Idiphozithi equka iindleko eziqikelelweyo zenkqubo/inkonzo/yokusebenza iyafuneka xa wamkelwa. Ukuba iakhawunti yakho ingaphezulu kwesi sixa, kungafuneka ukuba wenze enye intlawulo yethutyana.

B. UKUKHIPHA

Uya kunikwa iakhawunti yokugqibela phambi kokuba uphume esibhedlele. Nceda uvumele malunga nemizuzu eyi-120 ukuze isebe lolawulo ligqibezele iakhawunti yakho. Ukuba iakhawunti yakho ingaphantsi kwedipozithi uya kubuyiselwa. Iimali ezibuyiswayo ziya kwenziwa kuphela ngeeyure eziqhelekileyo zokusebenza ngolu hlobo lulandelayo:

Iintlawulo zetshekhi - zifuna iintsuku ezisi-7 zokusebenza zokukhutshwa kwebhanki.

Amakhadi okuthenga ngetyala - iintsuku ezi-3 zokusebenza.

Iintlawulo zemali - kwimizuzu eyi-120 emva koko

IMG_3332.JPG

Izigulana zoNcedo lwezoNyango

A. UKWAMKELWA

Kuya kufuneka usinike ikhadi lakho leMedical Aid kunye neIdentity card xa wamkelwe. 

Luxanduva lwezigulane ukuqinisekisa ukuba kukho imali eyaneleyo yokuhlala esibhedlele.

Izigulane kufuneka zinike inombolo yogunyaziso lwangaphambili xa zithe zamkelwa.

B. UKUKHIPHA

Isibhedlele sinekhontrakthi kuzo zonke iiNgxowa-mali zoNcedo lwezoNyango eNamibia kwaye sifaka amabango ngokuthe ngqo kooncedo lwezonyango. 

Izigulane ziyakhunjuzwa ukuba le ngxelo.

bottom of page