top of page
Anchor 1

Isibhedlele samaRoma Katolika sasekwa ngomhla wama-30 kuNovemba ka-1907 njengeSibhedlele seMishini seCawa yamaRoma Katolika enombono wokuqhubeka nobulungiseleli bokuphila bukaKristu. Oodade baseFrancisca baseNonnenwerth baba ngabalawuli bokuqala. Ekuqaleni yayisisibhedlele sebhedi ezili-10 kwaye sabizwa ngokuba 'Maria Stern Krankenhaus'. Ngo-1922 xa yayiyindawo yokulala engama-60 yathiywa ngokuba yi-'Maria Hilf Krankenhaus'.  Ngo-1925 yabona ukwanda kwephiko elitsha eliquka iiwadi ezintlanu kunye neethiyetha ezimbini zokusebenza. Embindini we-1930 esi sibhedlele sabizwa ngokuba siSibhedlele samaRoma Katolika kwaye sisaqhubeka sinceda abantu baseNamibia nabanye abaguli abasuka kwezinye iindawo zaseAfrika abaneGama elifanayo. Amaxesha ngamaxesha kuye kwenziwa uphuculo olungephi ngenxa yokuthontelana kwezigulane. Yamelana neMfazwe yeHlabathi yokuQala, iikholoni ezahlukeneyo, intlupheko, ubhubhane kunye nezinye iintlekele. Ngonyaka we-1923 abaphathi besibhedlele bashenxiswa koodade baseFransi, ukuya koodade baseBenedictine baseTutzing. Namhlanje  Isibhedlele samaRoma Katolika siphantsi kweArchdiocese yaseWindhoek, eNamibia kwaye silawulwa ngoodade baseBenedictine baseTutzing ngenkonzo ezinikeleyo evela kwinani labasebenzi. Inkonzo esemgangathweni enikelwa sisibhedlele kunye nodumo lwaso oluhle kwenze isibhedlele sahamba kancinci kancinci kwaye sahamba ngendlela yophuhliso. Ngoku iSibhedlele samaRoma Katolika simi mde kwiNkonzo enendawo yeebhedi ezili-111 ezinobugcisa obahlukeneyo.

Ibali Lethu Laqala

NgoAprili ka-1906, kwakukho izicwangciso zokuvula i-"lazarett" yangasese kwindlu eyayisakhiwa kwiNduli yeMission, ecaleni kweCawa yamaRoma Katolika.
Ibali lethu liqala ngokuthi 'iintombi ezilungileyo' ezisuka ku-Francisca Sister wase-Heythuizen Nonnenwerth, zithunyelwe kweli lizwe ukuze zizalisekise isivumelwano 'neSibhedlele soMkhosi', kude kube ngu-1907.

 

Ekupheleni kwesivumelwano, kwakulindeleke ukuba aba Sista babuyele kwindawo yabo yemvelaphi, Noko ke, ngenxa yokuzinikela kwabo kule nkonzo, uMhlekazi uMlawuli waseJamani, wabanika i-Red Cross Brooch, kwaye endaweni yokuba babuyele ekhaya. , iiFrancisca Sisters zathunyelwa kwisibhedlele esitsha seCawa yamaRoma Katolika, kwiMission Hill eWindhoek, ngomhla wama-30 kuNovemba 1907 abathi basithiya 'Isibhedlele saseMaria Stern.'

 

Isibhedlele esitsha sabucala sachazwa njengesincinci kakhulu kwaye sinefenitshala engekho mgangathweni, sinamagumbi amancinane ambalwa, ukanti yayiluvuyo lwelizwe lonke. Isibhedlele sasingaxhaswa ngemali, yaye maxa wambi kuye kwafuneka kunyanyekelwe izigulana ezingama-36 zeTyphoid. 
 

Amanani asuka esibhedlele phakathi ko-1910 no-1920 abonisa:

Unyaka            Izigulane               Imisebenzi

1910             95                      38

1911              240                     75

1914             263                     110

1915             445                     329

1918             527                     359

1920            501                     559

IMG_20210915_202215_edited.jpg
bottom of page