top of page

IINKCUKACHA ZOQHAKAMSHELO

 • 085911

 • 0612702231

Iziko loHlaselo lweNtliziyo

Isiteyithimenti soxanduva

Ukubonelela ngenkonzo yokhathalelo lwempilo esemgangathweni yobuKristu. Sizama ukubanyamekela ngovelwano abo bagulayo. Kwaye ukunceda izigulana zifumane ngokwasengqondweni, ngokwengqondo nangokomoya kunye noxolo.

1_edited.jpg

Iziko loHlaselo lweNtliziyo

 • (ngoJulayi 1, 2018), i-Heart Attack Centre esanda kuvulwa kwiSibhedlele samaRoma Katolika yaqala ukubonelela ngeenkonzo eziphuthumayo kwizigulane ezikrokrelwayo okanye eziqinisekisiweyo zentliziyo. Izigulana zikarhulumente ezineempawu ezifanayo ziya kufumana ezi nkonzo kwisibhedlele saseKatutura. 

 • Intatheli yeNew Era (NE) ephezulu uAlvine Kapitako uthethe nogqirha wentliziyo, uGq Simon Beshir (SB) ngeZiko elisanda kuvulwa iHeart Attack. NE: Yintoni kanye kanye "intliziyo?" SB: “Intliziyo yakho ifuna ukubonelelwa rhoqo ngegazi, ioksijini kunye nezondlo. Kudla ngokubakho imithambo emithathu, emincinci ngokwentelekiso (2-5mm ububanzi) kumphezulu wentliziyo ezisa igazi kwisihlunu sentliziyo esihlala sisebenza. Le mithambo 'ye-coronary' inokuncipha ngokuthe ngcembe yi-cholesterol. Idla ngokuba kwindawo apho kukho i-cholesterol eninzi kakhulu apho umthambo unokuvaleka ngequbuliso ngehlwili legazi. Igazi emva koko liyayeka ukuya kwisihlunu sentliziyo kwaye isihlunu sentliziyo siqalisa ukufa. Le nto siyibiza ngokuba sisifo sentliziyo”. NE: Ndingacinga ukuba xa isigulana sihlaselwa sisifo sentliziyo, sifuna unyango ngokukhawuleza? SB: “Ewe. Ngokukhawuleza ukuba i-artery block, ixesha lihamba. Okukhona siwuvula ngokukhawuleza umthambo ovalekileyo, kokukhona amathuba okuba isigulana siphile ngcono nokuba intliziyo yaso ichache. Sithi: 'ixesha sisihlunu'. Umthambo unokuvulwa ngeyeza lokunyibilikisa amahlwili. Oku kubizwa ngokuba yi-thrombolysis. Kodwa kufuneka ihanjiswe ngokukhawuleza emva kokuqala kweempawu. Unyango olungcono kukuvula umthambo ngebhaluni kunye ne-stent - oku kubizwa ngokuba yi-balloon angioplasty. Yiloo nto esiyenzayo kwizigulana ezihlaselwa yintliziyo kwisibhedlele samaRoma Katolika”. 

 • NE: Zixhaphake kangakanani izifo zentliziyo eNamibia? SB: “Ixhaphake kakhulu kwaye rhoqo. Isifo sentliziyo kunye nokuhlaselwa yintliziyo ngoyena nobangela wokubhubha kwabantu kwihlabathi liphela kwaye neNamibia nayo ikwanjalo”. 

 • NE: Zithini iimpawu zokuhlaselwa yintliziyo, kufuneka izigulana zizazi njani? SB: “Kuxhomekeke ekubeni ungakanani na umthambo ovalekileyo. Ukuba ngomnye wemithambo eyintloko yentliziyo, umguli usenokufa kwimizuzu nje embalwa. Oku kubizwa ngokuba kukufa kwentliziyo ngesiquphe. Malunga nama-20 ekhulwini ezigulana eziphuhla isifo sentliziyo zifa ngoko nangoko. Kodwa iimpawu eziqhelekileyo zohlaselo lwentliziyo zezi: ukuqala ngequbuliso iintlungu zesifuba, ukuqina kwesifuba okanye uxinzelelo esifubeni. Ngokuqhelekileyo inxulunyaniswa nokuphefumula okufutshane, ukubila kunye nokoyika ukufa. Kodwa kukho izigulana ezingenazo iimpawu eziqhelekileyo, ngakumbi abanesifo seswekile kunye nabasele bekhulile. Basenokuziva begula, bediniwe kwaye bephefumla”. 

 • NE: Ingaba ujongana kangakanani na iimeko zokuhlaselwa yintliziyo kwisibhedlele samaRoma Katolika? SB: “Phantse yonke imihla siba nesigulana esinesifo sentliziyo. Ezinye iintsuku ziba mandundu kwaye kusenokubakho izigulana ezibini okanye ezithathu eziza nokuhlaselwa yintliziyo”. 

 • NE: Ngawaphi amaqela eminyaka asemngciphekweni wokuhlaselwa sisifo sentliziyo? SB: “Isifo sentliziyo sichaphazela kakhulu abantu abasusela kwiminyaka engama-50 ubudala nangaphezulu. Kodwa inokwenzeka nakubantu abaselula. Oyena mntu mncinane endamnyangayo kwisifo sentliziyo yayiyindoda eneminyaka eli-18 ubudala”. 

 • NE: Sesiphi isini esichaphazeleka kakhulu kwaye kukho iintlanga ezithile, okanye izizwe ezisengozini yokuhlaselwa sisifo sentliziyo kunezinye, kwaye eNamibia zeziphi ezo? SB: “Zombini izini nazo zonke iintlanga nezizwe zinokuchaphazeleka. Kusenokubakho iiyantlukwano zobuhlanga kodwa asikwazi ukuxhasa olo qwalaselo ngedatha yexesha elide. Ngoko ibingayi kuba bubulumko kum ukuchonga iqela elithile njengowona mngcipheko uphezulu okanye uphantsi”. 
   

bottom of page